browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vedtægter

Klubbens vedtægter: (kan også hentes som pdf-fil)

§1 Navn og tilholdssted.

1. Foreningens navn er Silverrado Ranch Linedancers.
2. Tilhørssted er i Fredericia Kommune.

§2 Formål

1. At danse linedance og udbrede denne danseglæde som kan danses af alle i alle aldre, og som især country musikken
er med til at højne

§3 Medlemskreds

1. Som medlem kan optages enhver person, der gennem sin interesse for linedance ønsker at støtte foreningen.
2. Som passive medlemmer kan optages enhver med interesse for Linedanceklubben Silverrado Ranch   linedancers ve og vel.
3. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer der modarbejder foreningen og dens formål. Det eller de  udelukkede medlem(mer) kan få deres sag behandlet på foreningens ordinære generalforsamling.
4. Udmeldelse kan ske skriftligt uden varsel, indbetalt kontingent refunderes ikke

§4 Regnskab

1. Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.
2. Ved alle økonomiske dispositioner skal der være underskrift af kasserer.
Ved disponeringer over kr. 2.000, – skal formand og næstformand godkende dette.
3. Der skal være kontoindsigt mellem formand -næstformand og kasserer.

§5. Generalforsamling

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes hvert år i september.
2. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel.
3. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis formanden 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.
4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
5. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende dagsorden:

i. Valg af dirigent
ii. Formandens beretning
iii. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status
iv. Indkomne forslag
v. Valg af bestyrelse

1. Bestyrelsesmedlemmer
2. Bestyrelsessuppleant
3. Bilagskontrollant

vi. Fastsættelse af kontingent
vii. Evt.

6. Dirigenten kan udpege stemmetællere, hvis det skønnes.
7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, og alle beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal, når ikke andet er foreskrevet i disse vedtægter.
8. Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis blot et medlem udtrykker ønske herom.
9. Alle betalende medlemmer har stemmeret, dog ikke passive medlemmer.
10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§6 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 5 personer samt 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år og suppleanten vælges for 1 år.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. Der vælges en formand, næstformand og kasserer.
3. Møder afholdes, så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
4. Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær næstformanden.

§7 Kontingent

1. Forslag til foreningens kontingent fremlægges af bestyrelsen, til godkendelse af generalforsamlingen.
Kontingent betales periodevis forud, halvårligt dvs 2 betalinger pr. sæson, dog betaler passive medlemmer 1 gang årligt forud.

§8 Medlemskab af organisationer

1. Foreningen er medlem af DGI

§9 Opløsning

1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådanne flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
2. Ved foreningens ophør tilfalder evt. aktiver børne- og ungdomsarbejde i Fredericia Kommune efter den ophævende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§10. Vedtægtsændringer

1. Til ændring af disse vedtægter i øvrigt, kræves et flertal på mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer ved
generalforsamlingen.

 

Vedtægter vedtaget 04.10.2016